Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som finns under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar kontaktuppgifterna till webbplatsoperatören i avsnittet "Information om den personuppgiftsansvarige" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss när det gäller denna och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsdeklaration.

2. värdskap

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Extern hosting

Denna webbplats har ett externt webbhotell. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdarnas servrar. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras via en webbplats.

Extern hosting utförs i syfte att uppfylla avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) och i intresse av ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt online-erbjudande av en professionell leverantör (art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). I den mån ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Våra hosters kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla deras prestationsåtaganden och följa våra instruktioner i förhållande till sådana uppgifter.

Vi använder följande hoster(s):

SiteGround Spanien S.L.
Calle de Prim 19,
28001 Madrid, Spanien
Server / Datacenter Plats: Frankfurt

Bearbetning av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att denna tjänst endast behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Wibasports
Von-Pfirt-Weg 1
79189 Bad Krozingen

Telefon: [telefonnummer till det ansvariga organet]
E-post: info@wibasports.com

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO eller art. 9 para. 2 lit. a DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt art. 9 para. 1 DSGVO. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land utförs databehandling också på grundval av artikel 49 (1) a DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din terminalenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen dessutom på grundval av § 25 (1) TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Dessutom kan databehandlingen utföras på grundval av vårt legitima intresse enligt art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna dataskyddsdeklaration.

Information om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder. Amerikanska företag är t.ex. skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter som finns på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över denna behandling.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIELLA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT GÖRA GÄLLANDE, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DATASKYDDSLAGEN).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR ska registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bosättning, sin arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att överklaga ska inte påverka något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, en rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Så länge kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller verkställa rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
  • Om du har lämnat in en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa - förutom att lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklam via e-post

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för impressumskyldigheten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts är härmed förbjuden. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionskakor raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarnas beteende eller för reklamändamål.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG); samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Samtycke med Borlabs cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie Consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallad Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs cookie i din webbläsare, som lagrar de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller tills du själv raderar Borlabs cookie eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Användningen av Borlabs teknik för samtycke till cookies sker för att erhålla de samtycken som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgiftskällor.

Insamlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din begäran). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den tjänar endast till att hantera och spela ut de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Användningen av Google Tag Manager baseras på artikel 6 (1) lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en snabb och okomplicerad integration och hantering av olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. sidvisningar, vistelsetid, operativsystem som används och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Dessutom gör Google Analytics det möjligt för oss att bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datauppsättningarna och använder maskininlärningsteknik i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra Googles insamling och behandling av dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Bearbetning av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

6. Plugins och verktyg

Google Fonts (lokal hosting)

Denna webbplats använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. Google Fonts installeras lokalt. Någon anslutning till Googles servrar sker inte.

Mer information om Google Fonts hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Google Maps används för att ge en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalutrustning (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallad "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningen på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende på grundval av olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De uppgifter som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare får inget meddelande om att en analys pågår.

Lagring och analys av uppgifterna baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från missbruk av automatiserad spionering och från SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information om Google reCAPTCHA, se Googles integritetspolicy och Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.